PSZOK

Godziny otwarcia:

Środa 12:00 – 18:00

Sobota 9:00 – 15:00

______________________________________________________________________________________________________________

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMINY UŚCIE GORLICKIE

§1

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Uście Gorlickie, zwanego dalej PSZOK.
 2. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zbierane odpady komunalne z gospodarstw domowych wytwarzane przez mieszkańców Gminy Uście Gorlickie z przeznaczeniem do unieszkodliwienia lub odzysku.
 3. PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych.
 4. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach i pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach, w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.
 5. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, zasad BHP i ppoż., oraz poleceń pracownika obsługi PSZOK.
 6. Na terenie PSZOK dzieci mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

§2

 1. PSZOK przyjmuje odpady: środa w godzinach od 1200 do 1800, sobota w godzinach od 900do 1500
 2. Pracownik obsługi PSZOK dokonuje identyfikacji rodzaju odpadów, sprawdza dokumenty upoważniające do pozostawienia odpadów na terenie PSZOK
 3. Dokumentem upoważniającym do pozostawienia odpadów na terenie PSZOK jest potwierdzenie uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu Gminy Uście Gorlickie.
 4. Pracownik obsługujący PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów komunalnych z pojazdu, jedynie wskazuje miejsce ich rozładunku, wyjątek stanowią odpady niebezpieczne, które zostają umieszczone przez pracownika obsługującego PSZOK w przeznaczonym do tego miejscu.

§3

 1. Odpady komunalne należy dostarczyć do PSZOK posegregowane i niezanieczyszczone innymi odpadami.
 2. Odpady komunalne można dostarczać do PSZOK samochodami nieprzekraczającymi dopuszczalną masę całkowitą 3,5 tony.
 3. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących i nieuszkodzonych) opakowaniach, oraz posiadać informację (etykietę), umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.
 4. Odpady ulegające biodegradacji przyjmowane będą luzem. Odpady należy wysypać z worków do oznaczonego kontenera.

§4

 1. PSZOK Przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych:
 2. Odpady selektywnie zbierane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe);
 3. Odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie);
 4. Przeterminowane leki;
 5. Chemikalia (detergenty, rozpuszczalniki, farby, tusze, kleje, środki ochrony roślin);
 6. Zużyte baterie, akumulatory;
 7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 8. Meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 9. Odpady budowlane i rozbiórkowe z prowadzonych drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty (niezanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany);
 10. Zużyte opony
 11. Opony dostarczone do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie, z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Można oddać 8 opon od gospodarstwa domowego na rok.
 12. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty (niezanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany) w ilości 100 kg jednorazowo od mieszkańca nieruchomości zamieszkałych.
 13. Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
 14. Zmieszane odpady komunalne;
 15. Odpady zawierające azbest;
 16. Części samochodowe
 17. Opony z samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych
 18. Odpady nieoznaczone, bez wiarygodnej identyfikacji (brak etykiety, oznaczeń);
 19. Odpady w opakowaniach cieknących;
 20. Sprzęt budowlany;
 21. Urządzenia przemysłowe;
 22. Odpady produkcyjne w tym z działalności rolniczej.
 23. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów jeżeli było by to sprzeczne
  z Regulaminem oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzkiemu.
 24. Każdorazowe przyjęcie odpadów jest ewidencjonowane przez pracownika PSZOK.

§5

Wszelkie informacje o pracy PSZOK można uzyskać:

 1. Gmina Uście Gorlickie, 38-315 Uście Gorlickie 80, nr tel. 18 3516041
 2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej, 38-316 Wysowa – Zdrój 69, nr tel. 183532007

______________________________________________________________________________________________________________

Rodzaje odpadów przyjmowane nieodpłatnie w PSZOK zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 02.01.2020 r. w sprawie katalogu Odpadów (Dz. U. z 2020r, poz. 10)

·20 01 40 metale
·20 01 39 tworzywa sztuczne
·15 01 04 opakowania z metali
·15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych
·15 01 05 opakowania wielomateriałowe
·20 01 01 papier i tektura
·15 01 01 opakowania z papieru i tektury
·20 01 02 szkło
·15 01 07 opakowania ze szkła
·20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23
·20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 35
·20 01 32 leki inne niż wymienione w 20 01 31
·20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz. 2195
·20 01 28 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 02 27
·20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01,
16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
·20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
·20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
·20 01 23* urządzenia zawierające freony
·20 03 07 odpady wielkogabarytowe
·15 01 03 opakowania z drewna
·17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
·17 01 02 gruz ceglany
·19 12 05 szkło
·16 01 03 zużyte opony
·20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
·20 02 01 odpady ulegające biodegradacji

Accessibility Toolbar