Wymiana wodomierzy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej  informuje, że w miejscowości

Wysowa – Zdrój  będzie sukcesywnie przeprowadzona planowa wymiana wodomierzy głównych.

Zgodnie z art. 15 pkt. 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, koszty nabycia zainstalowania i utrzymania wodomierzy głównych ponosi przedsiębiorstwo wodno – kanalizacyjne, natomiast koszt urządzenia pomiarowego – odbiorca usług.

Informujemy również, że w związku z wprowadzeniem radiowego odczytu wodomierzy wszystkie nowo zainstalowane wodomierze muszą być przystosowane do współpracy z nakładką systemu odczytu bezprzewodowego AMR (APATOR).

Wymiana wodomierzy