Kiedy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody?

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może, w pewnych, ustawowo określonych przypadkach, odciąć dostawę wody. Sama procedura odcięcia dostaw wody nie jest prosta i wymaga m.in. powiadomienia odbiorcy, wobec zamierza się przeprowadzić procedurę odcięcia wody przynajmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia wody oraz wskazania zastępczego punkt poboru wody pitnej. W jakich okolicznościach przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody?

Problematyka możliwości odcięcia dostawy wody uregulowana została w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 roku „o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”. Precyzuje ona w sposób wyczerpujący sytuacje, w których przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody oraz jakie warunki muszą zostać przez przedsiębiorstwo spełnione. Woda pitna jest dobrem koniecznym dla ludności, tym samym jej dostawa oraz możliwość zaprzestania świadczenia usług w tym zakresie, podlega szczególnym regulacjom, które wynikają z ustawy.

Kiedy przedsiębiorstwo może odciąć wodę?

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:

  • przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;
  • odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;
  • jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego;
  • został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

O ile kryteria zawarte w art. 8 ust. 1 pkt 1,3,4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków są oczywiste w ich interpretacji, to ust. 1 pkt 2 niniejszego przepisu może budzić niemałe kontrowersje, szczególnie wśród nierzetelnych odbiorców. Przesłankę nieuiszczenia należności za pełne dwa okresy obrachunkowe należy interpretować jako nieuregulowanie należności z tytułu wystawionych faktur obejmujących przynajmniej dwa pełne okresy obrachunkowe. Co ważne, nie muszą to być okresy następujące bezpośrednio po sobie.

W przypadku, gdyby przyjąć inną wykładnię przepisu, odbiorca mógłby skutecznie blokować przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym możliwość odcięcia dostawy wody poprzez regulowanie naprzemiennie wystawianych faktur. Tym samym wskazać należy, że mogą to być należności za okresy obrachunkowe przypadające po dniu otrzymania upomnienia, niekoniecznie przypadające bezpośrednio jeden po drugim.

Obowiązki przedsiębiorstwa w związku z odcięciem dostaw wody

Ustawa nakłada na przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne szereg wymogów jakie muszą zostać spełnione w przypadku odcięcia dostawy wody na podstawie art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy.

Tekst został zacytowany ze strony https://www.infor.pl/

Kiedy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody?